Tuổi trẻ Trà Vinh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh Trà Vinh: Đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid- 19

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Được sự đồng &yacute; của Ban Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội phụ nữ C&ocirc;ng an tỉnh thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;<em>Thanh ni&ecirc;n, phụ nữ C&ocirc;ng an Tr&agrave; Vinh chung tay đẩy l&ugrave;i dịch bệnh Covid &ndash; 19&rdquo;</em> tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh, qua đ&oacute; ph&aacute;t động đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ, chiến sĩ, c&aacute;c cơ quan tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i lực lượng C&ocirc;ng an ủng hộ vật chất v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng lực lượng C&ocirc;ng an trong thực hiện nhiệm vụ ph&ograve;ng, chống dịch bệnh v&agrave; người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid &ndash; 19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://ketnoiyeuthuong.tinhdoantravinh.vn/laravel-filemanager/fileUpload/article/Picture1.jpg" style="height:468px; width:702px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14pt"><span style="background-color:white"><em><span style="color:black">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội phụ nữ C&ocirc;ng an tỉnh tiếp nhận c&aacute;c nguồn ủng hộ từ c&aacute;n bộ, chiến sĩ v&agrave; c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Qua thời gian triển khai thực hiện đ&atilde; nhận được sự hưởng ứng t&iacute;ch cực, nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c tổ chức cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an c&aacute;c huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố; c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n c&ugrave;ng chung tay tham gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid - 19 bằng nhiều h&igrave;nh thức ủng hộ, như tiền mặt, nhu yếu phẩm, n&ocirc;ng sản... T&iacute;nh đến ng&agrave;y 02/8, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội phụ nữ C&ocirc;ng an tỉnh đ&atilde; vận động được 114 triệu đồng, qua đ&oacute; đ&atilde; trao tặng 05 </span><span style="color:black">đợt</span><span style="color:black"> qu&agrave; đến c&aacute;n bộ, chiến sĩ&nbsp; đang l&agrave;m nhiệm vụ tại c&aacute;c khu phong tỏa, khu c&aacute;ch ly tập trung, c&aacute;c chốt kiểm so&aacute;t dịch bệnh v&agrave; người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh với tổng số tiền 67 triệu đồng. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt"><span style="background-color:white"><span style="color:black">&nbsp;B&ecirc;n cạnh đ&oacute; nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, ti&ecirc;n phong của tuổi trẻ CAND trong tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o chung tay ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19, tối ng&agrave;y&nbsp; 02/8, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Hội phụ nữ C&ocirc;ng an tỉnh tổ chức thăm, động vi&ecirc;n v&agrave; tặng thức ăn, nước uống cho c&aacute;c lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ph&ograve;ng, chống dịch tại c&aacute;c khu phong tỏa, khu c&aacute;ch ly tập trung v&agrave; c&aacute;c chốt kiểm so&aacute;t.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://ketnoiyeuthuong.tinhdoantravinh.vn/laravel-filemanager/fileUpload/article/Picture2.jpg" style="height:509px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14pt"><span style="background-color:white"><em><span style="color:black">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội phụ nữ C&ocirc;ng an tỉnh tổ chức trao tặng cho lực lượng</span></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14pt"><span style="background-color:white"><em><span style="color:black">&nbsp;l&agrave;m nhiệm vụ v&agrave; người d&acirc;n tại c&aacute;c khu c&aacute;ch ly tập trung, chốt kiểm so&aacute;t </span></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14pt"><span style="background-color:white"><em><span style="color:black">dịch bệnh Covid &ndash; 19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa v&agrave; kịp thời của tuổi trẻ C&ocirc;ng an Tr&agrave; Vinh trong việc tham gia c&aacute;c hoạt động chung sức c&ugrave;ng cộng đồng, cũng như kịp thời đồng h&agrave;nh, chia sẻ v&agrave; động vi&ecirc;n lực lượng trực tiếp l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19, thể hiện sự đo&agrave;n kết, quyết t&acirc;m, chung tay của lực lượng CAND c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị chức năng, c&aacute;c cơ quan, ban, ng&agrave;nh g&oacute;p phần đẩy l&ugrave;i dịch bệnh Covid &ndash; 19.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Hiện Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội phụ nữ tiếp tục mong được sự đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n, c&aacute;n bộ, chiến sĩ; c&aacute;c đơn vị trong v&agrave; ngo&agrave;i ng&agrave;nh để hỗ trợ c&aacute;c lực lượng l&agrave;m nhiệm vụ v&agrave; người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid &ndash; 19 sớm trở lại cuộc sống b&igrave;nh thường.</span></span></span></p> <p style="margin-left:48px; text-align:justify"><span style="font-size:14pt"><span style="background-color:white"><strong><em><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ----Phạm Hơn----</span></em></strong></span></span></p>

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh thực hiện mô hình “Thanh niên, phụ nữ Công an Trà Vinh chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19” trên địa bàn tỉnh, qua đó phát động đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan tổ chức, cá nhân trong và ngoài lực lượng Công an ủng hộ vật chất và đồng hành cùng lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn.

 

Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh tiếp nhận các nguồn ủng hộ từ cán bộ, chiến sĩ và các mạnh thường quân

 

Qua thời gian triển khai thực hiện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc và Đoàn Thanh niên Công an các huyện, thị xã, thành phố; các mạnh thường quân cùng chung tay tham gia phòng, chống dịch Covid - 19 bằng nhiều hình thức ủng hộ, như tiền mặt, nhu yếu phẩm, nông sản... Tính đến ngày 02/8, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã vận động được 114 triệu đồng, qua đó đã trao tặng 05 đợt quà đến cán bộ, chiến sĩ  đang làm nhiệm vụ tại các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung, các chốt kiểm soát dịch bệnh và người dân trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 67 triệu đồng.

 Bên cạnh đó nhằm phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ CAND trong tham gia các phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid-19, tối ngày  02/8, Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức thăm, động viên và tặng thức ăn, nước uống cho các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung và các chốt kiểm soát.

 

Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức trao tặng cho lực lượng

 làm nhiệm vụ và người dân tại các khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát

dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh

 

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa và kịp thời của tuổi trẻ Công an Trà Vinh trong việc tham gia các hoạt động chung sức cùng cộng đồng, cũng như kịp thời đồng hành, chia sẻ và động viên lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm, chung tay của lực lượng CAND cùng các đơn vị chức năng, các cơ quan, ban, ngành góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19.

Hiện Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ tiếp tục mong được sự đóng góp của các mạnh thường quân, cán bộ, chiến sĩ; các đơn vị trong và ngoài ngành để hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ và người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 sớm trở lại cuộc sống bình thường.

                                      ----Phạm Hơn----

Bài viết liên quan