Tuổi trẻ Trà Vinh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Tiểu Cần “Chuyến xe nghĩa tình” hướng về thành phố mang tên Bác

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Chiều ng&agrave;y 01/8/2021, tại Khu h&agrave;nh ch&iacute;nh huyện Tiểu Cần đ&atilde; khởi h&agrave;nh <em>&ldquo;Chuyến xe nghĩa t&igrave;nh&rdquo;</em> hỗ trợ lương thực v&agrave; n&ocirc;ng sản thiết yếu cho người d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n của Đo&agrave;n khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://ketnoiyeuthuong.tinhdoantravinh.vn/laravel-filemanager/fileUpload/article/abc123.jpg" style="height:960px; width:1280px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Nam, nhất l&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh diễn biến phức tạp, phải thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội nhiều ng&agrave;y theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tưởng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; ảnh hưởng đến cuộc sống của người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Thấu hiểu v&agrave; chia sẻ trước kh&oacute; khăn của người d&acirc;n, Ban Thường vụ Huyện đo&agrave;n đ&atilde; ph&aacute;t động k&ecirc;u gọi quy&ecirc;n g&oacute;p tiền, h&agrave;ng h&oacute;a, lương thực, n&ocirc;ng sản thiết yếu để gửi tặng nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Ngay sau khi phát đ&ocirc;̣ng, chương trình đã nh&acirc;̣n được sự ủng h&ocirc;̣ r&acirc;́t tích cực của người d&acirc;n, các t&ocirc;̉ chức, cá nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i huyện. Chỉ sau ít ngày phát đ&ocirc;̣ng, chương trình đã nh&acirc;̣n được tr&ecirc;n 12 t&acirc;́n n&ocirc;ng sản, trái c&acirc;y, rau củ quả các loại cùng nhi&ecirc;̀u nhu y&ecirc;́u ph&acirc;̉m c&acirc;̀n thi&ecirc;́t khác đ&atilde; được gửi đến một số b&agrave; con Khu phố G&ograve; C&ocirc;ng, phường Long Thạnh Mỹ, th&agrave;nh phố Thủ Đức v&agrave; anh em c&ocirc;ng nh&acirc;n của Đo&agrave;n khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Ph&aacute;t huy truyền thống đo&agrave;n kết, tinh thần tương th&acirc;n, tương &aacute;i</span></span></span><span style="font-size:14.0pt">. </span><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Tuổi trẻ huyện Tiểu Cần đ&atilde; g&oacute;p một phần sức trẻ để c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n vượt qua kh&oacute; khăn, chung tay c&ugrave;ng cả nước đẩy l&ugrave;i dịch bệnh Covid-19.&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><em><span style="font-size:14.0pt">Huyện đo&agrave;n Tiểu Cần</span></em></strong></span></span></p>

Chiều ngày 01/8/2021, tại Khu hành chính huyện Tiểu Cần đã khởi hành “Chuyến xe nghĩa tình” hỗ trợ lương thực và nông sản thiết yếu cho người dân thành phố Hồ Chí Minh và công nhân của Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam, nhất là TP. Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội nhiều ngày theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố.

Thấu hiểu và chia sẻ trước khó khăn của người dân, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phát động kêu gọi quyên góp tiền, hàng hóa, lương thực, nông sản thiết yếu để gửi tặng nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Ngay sau khi phát động, chương trình đã nhận được sự ủng hộ rất tích cực của người dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Chỉ sau ít ngày phát động, chương trình đã nhận được trên 12 tấn nông sản, trái cây, rau củ quả các loại cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác đã được gửi đến một số bà con Khu phố Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức và anh em công nhân của Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái. Tuổi trẻ huyện Tiểu Cần đã góp một phần sức trẻ để cùng nhân dân vượt qua khó khăn, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 

 

Huyện đoàn Tiểu Cần

Bài viết liên quan