Tuổi trẻ Trà Vinh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Trà Vinh: Nhiều hoạt đồng ý nghĩa trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt"><span style="color:black">Chiến dịch TNTN h&egrave; tỉnh Tr&agrave; Vinh được diễn ra </span><span style="color:black">t</span><span style="color:black">ừ </span><span style="color:black">ng&agrave;y <strong>07/6/2021</strong> đến ng&agrave;y <strong>15/8</strong></span><strong><span style="color:black">/20</span></strong><strong><span style="color:black">2</span></strong><strong><span style="color:black">1</span></strong><span style="color:black"> v</span><span style="color:black">ới chủ đề </span><em><span style="color:black">&ldquo;Thanh ni&ecirc;n </span></em><em><span style="color:black">Tr&agrave; Vinh </span></em><em><span style="color:black">s&aacute;ng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp v&agrave; t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồn</span></em><span style="color:black">g</span><em><span style="color:black">&rdquo;</span></em><span style="color:black">, </span><span style="color:black">gồm 01 Chương tr&igrave;nh, 04 Chiến dịch gắn với từng khối đối tượng<em>.</em></span> Ngay từ khi bắt đầu ph&aacute;t động Chiến dịch đến nay, c&aacute;c hoạt động của Chiến dịch đều được c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n tuy&ecirc;n truyền bằng c&aacute;c h&igrave;nh ảnh, tin, b&agrave;i, ph&oacute;ng sự về những kết quả nổi bật. Đặc biệt l&agrave; tập trung tuy&ecirc;n truyền về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19. Qua đ&oacute;, Chiến dịch đ&atilde; tạo được sức lan tỏa, tạo được nhiều điểm nhấn, dấu ấn ri&ecirc;ng của tuổi trẻ Tr&agrave; Vinh. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt">Chiến dịch TNTN h&egrave; năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh đo&agrave;n đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n <span style="background-color:white"><span style="color:black">b&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c y&ecirc;u cầu trọng t&acirc;m, chỉ ti&ecirc;u đ&atilde; x&aacute;c lập trong Kế hoạch, lựa chọn nội dung ph&ugrave; hợp, tập trung đổi mới c&aacute;ch l&agrave;m để ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh diễn biến của dịch bệnh tại địa phương, tr&aacute;nh tổ chức c&aacute;c hoạt động h&igrave;nh thức</span></span>; ph&aacute;t huy hiệu quả c&aacute;c đội thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tại chỗ. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt">Tỉnh đo&agrave;n th&agrave;nh lập v&agrave; duy tr&igrave; đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện với 250 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia tại 04 chốt kiểm tra y tế tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh, bao gồm: Cầu M&acirc;y Tức, thị trấn C&agrave;ng Long; Cầu Cổ Chi&ecirc;n, x&atilde; Đại Phước, huyện C&agrave;ng Long; Bến ph&agrave; Đại Ng&atilde;i, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần; Cầu Tr&agrave; Mẹt, x&atilde; Th&ocirc;ng H&ograve;a, huyện Cầu K&egrave; để hỗ trợ người d&acirc;n khai b&aacute;o y tế v&agrave; đo th&acirc;n nhiệt đến nay c&oacute; tổng số 2.455 lượt t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt"><img alt="https://f41-zpg.zdn.vn/1056251727153136539/bce5564d28a3dcfd85b2.jpg" id="Picture_x0020_3" src="https://f41-zpg.zdn.vn/1056251727153136539/bce5564d28a3dcfd85b2.jpg" style="height:242.35pt; left:0; margin-left:47px; margin-top:20px; position:absolute; text-align:left; width:381.5pt; z-index:251659264" /> </span></p> <table align="left"> <tbody> <tr> <td style="height:20px; width:46px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><img alt="https://f41-zpg.zdn.vn/1056251727153136539/bce5564d28a3dcfd85b2.jpg" src="https://f41-zpg.zdn.vn/1056251727153136539/bce5564d28a3dcfd85b2.jpg" style="height:323px; width:509px" /></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14pt"><span style="font-size:11.0pt">Đội h&igrave;nh TNTN hỗ trợ người d&acirc;n khai b&aacute;o y tế tại chốt cầu Cổ Chi&ecirc;n</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt"><span style="color:black">Để hỗ trợ tốt cho th&iacute; sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đo&agrave;n đ&atilde; triển khai thực hiện Chương tr&igrave;nh <em>&ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo;</em> với những nhiệm vụ, phần việc cụ thể, nhằm đảm bảo Chương tr&igrave;nh diễn ra an to&agrave;n, chất lượng, hiệu quả. Từ ng&agrave;y 06/7 đến nay, c&aacute;c huyện, thị th&agrave;nh đo&agrave;n đ&atilde; vận động tr&ecirc;n 47.395 chai nước suối, 17.239 suất cơm, bữa ăn nhẹ, 562 c&acirc;y viết cho c&aacute;c th&iacute; sinh, 2.929 c&aacute;i khăn lạnh, 12.500 khẩu trang y tế, 295 k&iacute;nh chống giọt bắn, 125 quyển sổ, 650 &aacute;o sơ mi n&uacute;t&hellip; qua đ&oacute; đ&atilde; hỗ trợ được 10.729 th&iacute; sinh, 350 người nh&agrave; của th&iacute; sinh với số tiền tr&ecirc;n 500 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt"><span style="color:black">Thực hiện Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, c&aacute;c địa phương đ&atilde; th&agrave;nh lập 115 đội h&igrave;nh với tr&ecirc;n 2.000 chiến sỹ t&igrave;nh nguyện tham gia thực hiện hiệu quả c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc: Vệ sinh cảnh quan m&ocirc;i trường, ph&aacute;t hoang bụi rậm tr&ecirc;n 159 km; thu gom, xử l&yacute; tr&ecirc;n 13,5 tấn r&aacute;c thải, trồng 22.985 c&acirc;y xanh, hoa kiểng c&aacute;c loại. Tiến h&agrave;nh sửa chữa 5,2 km đường GTNT với kinh ph&iacute; tr&ecirc;n 15 triệu đồng. L&agrave;m mới 3,9 km đường GTNT với tổng kinh ph&iacute; gần 3,5 tỷ đồng. X&acirc;y dựng v&agrave; b&agrave;n giao 02 căn nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa, 03 căn Nh&agrave; nh&acirc;n &aacute;i, 03 căn nh&agrave; Khăn qu&agrave;ng đỏ trị gi&aacute; 510 triệu đồng. X&acirc;y dựng mới 02 c&acirc;y cầu giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n trị gi&aacute; 380 triệu đồng; thực hiện tuyến đường thắp s&aacute;ng đường qu&ecirc; lắp 52 c&acirc;y đ&egrave;n năng lượng mặt trời với tổng kinh ph&iacute; 94,4 triệu đồng.</span> </span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://ketnoiyeuthuong.tinhdoantravinh.vn/laravel-filemanager/fileUpload/article/Picture5.jpg" style="height:323px; width:509px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14pt"><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:black">L&agrave;m mới đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n tại huyện Tr&agrave; C&uacute;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt"><span style="color:black">Phong tr&agrave;o <em>&ldquo;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo;, &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;</em> với c&aacute;c hoạt động thăm hỏi, gi&uacute;p đỡ, tặng qu&agrave; gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch lu&ocirc;n được c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n quan t&acirc;m v&agrave; thực hiện hiệu quả: Tổ chức thăm hỏi, tặng </span>07<span style="color:black"> phần qu&agrave; cho mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, 231 phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch với tổng trị gi&aacute; 164,7 triệu đồng. Ngo&agrave;i ra, c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an sinh x&atilde; hội, n&acirc;ng cao đời sống văn h&oacute;a, tinh thần cũng được c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n triển khai thực hiện tốt, tập trung v&agrave;o c&aacute;c địa b&agrave;n kh&oacute; khăn, v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa, c&aacute;c khu nh&agrave; trọ tập trung đ&ocirc;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n. Qua đ&oacute;, c&aacute;c đơn vị đ&atilde; vận động nguồn lực x&atilde; hội v&agrave; tặng tr&ecirc;n 2.000 phần qu&agrave; cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, người d&acirc;n bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với tổng trị gi&aacute; tr&ecirc;n 500 triệu đồng. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt"><span style="color:black">Chi&ecirc;́n dịch TNTN h&egrave; là một trong những hoạt động hết sức &yacute; nghĩa nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia ph&aacute;t triển kinh tế, x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, qua đ&oacute; góp ph&acirc;̀n bồi dưỡng kỹ năng c&ocirc;ng tác x&atilde; hội, giáo dục đạo đức, l&ocirc;́i s&ocirc;́ng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Trong thời gian tới, các chi&ecirc;́n sỹ t&igrave;nh nguyện sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động &yacute; nghĩa, thiết thực, đổi mới, ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh diễn biến của dịch bệnh Covid - 19, tăng cường c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện vì an sinh xã h&ocirc;̣i, vì cu&ocirc;̣c s&ocirc;́ng c&ocirc;̣ng đ&ocirc;̀ng, hướng tới những địa phương kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14pt"><strong><span style="color:black">Ch&iacute; Trung &ndash; Ban Phong tr&agrave;o TĐ</span></strong></span></p>

Chiến dịch TNTN hè tỉnh Trà Vinh được diễn ra tngày 07/6/2021 đến ngày 15/8/2021 với chủ đề “Thanh niên Trà Vinh sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng, gồm 01 Chương trình, 04 Chiến dịch gắn với từng khối đối tượng. Ngay từ khi bắt đầu phát động Chiến dịch đến nay, các hoạt động của Chiến dịch đều được các cấp bộ Đoàn tuyên truyền bằng các hình ảnh, tin, bài, phóng sự về những kết quả nổi bật. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, Chiến dịch đã tạo được sức lan tỏa, tạo được nhiều điểm nhấn, dấu ấn riêng của tuổi trẻ Trà Vinh.

Chiến dịch TNTN hè năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn bám sát các yêu cầu trọng tâm, chỉ tiêu đã xác lập trong Kế hoạch, lựa chọn nội dung phù hợp, tập trung đổi mới cách làm để phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh tại địa phương, tránh tổ chức các hoạt động hình thức; phát huy hiệu quả các đội thanh niên tình nguyện tại chỗ.

Tỉnh đoàn thành lập và duy trì đội hình thanh niên tình nguyện với 250 tình nguyện viên tham gia tại 04 chốt kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Cầu Mây Tức, thị trấn Càng Long; Cầu Cổ Chiên, xã Đại Phước, huyện Càng Long; Bến phà Đại Ngãi, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần; Cầu Trà Mẹt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè để hỗ trợ người dân khai báo y tế và đo thân nhiệt đến nay có tổng số 2.455 lượt tình nguyện viên tham gia.

https://f41-zpg.zdn.vn/1056251727153136539/bce5564d28a3dcfd85b2.jpg

 
  https://f41-zpg.zdn.vn/1056251727153136539/bce5564d28a3dcfd85b2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội hình TNTN hỗ trợ người dân khai báo y tế tại chốt cầu Cổ Chiên

Để hỗ trợ tốt cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện Chương trình “Tiếp sức mùa thi” với những nhiệm vụ, phần việc cụ thể, nhằm đảm bảo Chương trình diễn ra an toàn, chất lượng, hiệu quả. Từ ngày 06/7 đến nay, các huyện, thị thành đoàn đã vận động trên 47.395 chai nước suối, 17.239 suất cơm, bữa ăn nhẹ, 562 cây viết cho các thí sinh, 2.929 cái khăn lạnh, 12.500 khẩu trang y tế, 295 kính chống giọt bắn, 125 quyển sổ, 650 áo sơ mi nút… qua đó đã hỗ trợ được 10.729 thí sinh, 350 người nhà của thí sinh với số tiền trên 500 triệu đồng.

Thực hiện Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, các địa phương đã thành lập 115 đội hình với trên 2.000 chiến sỹ tình nguyện tham gia thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc: Vệ sinh cảnh quan môi trường, phát hoang bụi rậm trên 159 km; thu gom, xử lý trên 13,5 tấn rác thải, trồng 22.985 cây xanh, hoa kiểng các loại. Tiến hành sửa chữa 5,2 km đường GTNT với kinh phí trên 15 triệu đồng. Làm mới 3,9 km đường GTNT với tổng kinh phí gần 3,5 tỷ đồng. Xây dựng và bàn giao 02 căn nhà tình nghĩa, 03 căn Nhà nhân ái, 03 căn nhà Khăn quàng đỏ trị giá 510 triệu đồng. Xây dựng mới 02 cây cầu giao thông nông thôn trị giá 380 triệu đồng; thực hiện tuyến đường thắp sáng đường quê lắp 52 cây đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 94,4 triệu đồng.

Làm mới đường giao thông nông thôn tại huyện Trà Cú

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” với các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà gia đình chính sách luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm và thực hiện hiệu quả: Tổ chức thăm hỏi, tặng 07 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, 231 phần quà cho gia đình chính sách với tổng trị giá 164,7 triệu đồng. Ngoài ra, công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cũng được các cán bộ Đoàn triển khai thực hiện tốt, tập trung vào các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, các khu nhà trọ tập trung đông công nhân. Qua đó, các đơn vị đã vận động nguồn lực xã hội và tặng trên 2.000 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Chiến dịch TNTN hè là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần bồi dưỡng kỹ năng công tác xã hội, giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Trong thời gian tới, các chiến sỹ tình nguyện sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đổi mới, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid - 19, tăng cường các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, hướng tới những địa phương khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chí Trung – Ban Phong trào TĐ

Bài viết liên quan