Tuổi trẻ Trà Vinh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Tỉnh Đoàn Trà Vinh thăm, tặng quà các chốt kiểm dịch tại huyện Cầu Kè

<h2>(TVO) Ng&agrave;y 11/8, anh Trần Tr&iacute; Cường, B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Tr&agrave; Vinh c&ugrave;ng đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; đến thăm, tặng qu&agrave; chốt kiểm so&aacute;t dịch bệnh Covid-19 tại x&atilde; Phong Thạnh v&agrave; chốt kiểm dịch cầu Tr&agrave; Mẹt, x&atilde; Th&ocirc;ng H&ograve;a (huyện Cầu K&egrave;).</h2> <p><img alt="" src="https://ketnoiyeuthuong.tinhdoantravinh.vn/laravel-filemanager/fileUpload/article/tyinh doan.jpg" style="height:503px; width:820px" /></p> <p><em>Thăm, tặng qu&agrave; c&aacute;c lực lượng l&agrave;m nhiệm vụ tại chốt cầu Tr&agrave; Mẹt, x&atilde; Th&ocirc;ng H&ograve;a, huyện Cầu K&egrave;.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Tại c&aacute;c nơi đến thăm, anh Trần Tr&iacute; Cường đ&atilde; &acirc;n cần thăm hỏi sức khỏe, động vi&ecirc;n tinh thần&nbsp;c&aacute;c chiến sĩ với kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, vất vả, l&agrave;m việc hết m&igrave;nh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mong lực lượng tại c&aacute;c chốt kiểm dịch tiếp tục quyết t&acirc;m, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng tỉnh vượt qua giai đoạn kh&oacute; khăn để đẩy l&ugrave;i dịch bệnh Covid-19.</p> <p>Dịp n&agrave;y, đo&agrave;n đ&atilde; gửi tặng một phần qu&agrave; gồm nước rửa tay s&aacute;t khuẩn, nhu yếu phẩm&hellip; v&agrave; 15 triệu đồng.&nbsp;C&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; đến thăm, hỗ trợ 01 tấn gạo trị gi&aacute; 12 triệu đồng cho c&aacute;c bếp ăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện C&agrave;ng Long.</p> <p><em>Tin, ảnh</em>:&nbsp;<strong>HỒNG NHUNG</strong></p>

(TVO) Ngày 11/8, anh Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn Trà Vinh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại xã Phong Thạnh và chốt kiểm dịch cầu Trà Mẹt, xã Thông Hòa (huyện Cầu Kè).

Thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cầu Trà Mẹt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè.

 

Tại các nơi đến thăm, anh Trần Trí Cường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các chiến sĩ với không ngại khó khăn, vất vả, làm việc hết mình để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mong lực lượng tại các chốt kiểm dịch tiếp tục quyết tâm, đồng hành cùng tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Dịp này, đoàn đã gửi tặng một phần quà gồm nước rửa tay sát khuẩn, nhu yếu phẩm… và 15 triệu đồng. Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, hỗ trợ 01 tấn gạo trị giá 12 triệu đồng cho các bếp ăn trên địa bàn huyện Càng Long.

Tin, ảnhHỒNG NHUNG

Bài viết liên quan