Tuổi trẻ Trà Vinh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Trà Vinh: Hưởng ứng ngày cao điểm vì đàn em thân yêu 01/8

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">Hưởng ứng ng&agrave;y cao điểm&nbsp;<em>&ldquo;T&igrave;nh nguyện v&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&quot; 01/8 </em><em>do Trung ương Đo&agrave;n ph&aacute;t động,</em>&nbsp;Ban Thường vụ Tỉnh đo&agrave;n, Hội đồng Đội tỉnh đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, Đội tổ chức c&aacute;c hoạt động ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh đang diễn ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">Theo đ&oacute;, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, Đội đ&atilde; vận động c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội h&oacute;a nhằm chăm lo, hỗ trợ về mặt vật chất cho thiếu nhi tại khu c&aacute;ch ly, khu phong tỏa, c&aacute;c em thiếu nhi l&agrave; con em của người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19,&hellip; Kết quả c&oacute; 9/9 huyện, thị, th&agrave;nh Đo&agrave;n c&oacute; triển khai v&agrave; đ&atilde; tặng hơn 400 phần qu&agrave; gồm sữa, c&aacute;c nhu yếu phẩm, khẩu trang, c&aacute;c suất ăn miễn ph&iacute;,&hellip;tổng trị gi&aacute; hơn 180.000.000đ.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt">Ri&ecirc;ng cấp tỉnh: S&aacute;ng ng&agrave;y 01/8, Tỉnh đo&agrave;n, Hội đồng Đội tỉnh đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi trong khu phong tỏa tại x&atilde; H&ograve;a Lợi, huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh. Tại đ&acirc;y đo&agrave;n đ&atilde; tặng cho c&aacute;c em 30 phần sữa, tổng trị gi&aacute; 6.290.000đ</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <table cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:none"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:top; width:604px"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://ketnoiyeuthuong.tinhdoantravinh.vn/laravel-filemanager/fileUpload/article/Picture1.png" style="height:281px; width:374px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14pt"><em><span style="font-size:12.0pt">Đại diện Tỉnh đo&agrave;n, Hội đồng Đội tỉnh tặng sữa cho c&aacute;c em thiếu nhi tại khu phong tỏa</span></em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt"><em>H&igrave;nh ảnh hoạt động của Đo&agrave;n cấp huyện:</em></span></p> <table cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:none"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:top; width:604px"> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://ketnoiyeuthuong.tinhdoantravinh.vn/laravel-filemanager/fileUpload/article/Picture3.png" style="height:211px; width:469px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14pt">Huyện đo&agrave;n Duy&ecirc;n Hải</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top; width:604px"> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://ketnoiyeuthuong.tinhdoantravinh.vn/laravel-filemanager/fileUpload/article/Picture4.png" style="height:408px; width:605px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14pt">Huyện đo&agrave;n Cầu Ngang</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top; width:604px"> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top; width:604px"> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://ketnoiyeuthuong.tinhdoantravinh.vn/laravel-filemanager/fileUpload/article/Picture5.png" style="height:350px; width:466px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14pt">Huyện đo&agrave;n Tiểu Cần</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top; width:604px"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#111111">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Chia sẻ c&ugrave;ng em thơ&rdquo; l&agrave; hoạt động rất &yacute; nghĩa nhằm kịp thời động vi&ecirc;n, chia sẻ những kh&oacute; khăn với c&aacute;c em thiếu ni&ecirc;n v&agrave; nhi đồng đang thực hiện c&aacute;ch ly y tế tập trung, c&aacute;c em c&oacute;&nbsp;</span></span><a href="https://thanhnien.vn/doi-song/cong-dong/" style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="background-color:white">ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn</span></a><span style="background-color:white"><span style="color:#111111">&nbsp;l&agrave; con em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tại c&aacute;c khu lưu tr&uacute;, khu nh&agrave; trọ, người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14pt"><strong>BAN TTNTH (TỔNG HỢP)</strong></span></p>

Hưởng ứng ngày cao điểm “Tình nguyện vì đàn em thân yêu" 01/8 do Trung ương Đoàn phát động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đội tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh đang diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn, Đội đã vận động các nguồn lực xã hội hóa nhằm chăm lo, hỗ trợ về mặt vật chất cho thiếu nhi tại khu cách ly, khu phong tỏa, các em thiếu nhi là con em của người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19,… Kết quả có 9/9 huyện, thị, thành Đoàn có triển khai và đã tặng hơn 400 phần quà gồm sữa, các nhu yếu phẩm, khẩu trang, các suất ăn miễn phí,…tổng trị giá hơn 180.000.000đ.

Riêng cấp tỉnh: Sáng ngày 01/8, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi trong khu phong tỏa tại xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành. Tại đây đoàn đã tặng cho các em 30 phần sữa, tổng trị giá 6.290.000đ

 

Đại diện Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tặng sữa cho các em thiếu nhi tại khu phong tỏa

 

Hình ảnh hoạt động của Đoàn cấp huyện:

Huyện đoàn Duyên Hải

Huyện đoàn Cầu Ngang

 

Huyện đoàn Tiểu Cần

Chương trình “Chia sẻ cùng em thơ” là hoạt động rất ý nghĩa nhằm kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn với các em thiếu niên và nhi đồng đang thực hiện cách ly y tế tập trung, các em có hoàn cảnh khó khăn là con em thanh niên công nhân tại các khu lưu trú, khu nhà trọ, người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

 

BAN TTNTH (TỔNG HỢP)

Bài viết liên quan